நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் ஶ்ரீ ஷண்முக இராஜ கோபுர புனராவர்த்தன மஹா கலசாபிஷேகம் – 07.06.2017
June 7, 2017
நல்லூர் கந்தனின் சண்முக இராஜகோபுர கலசாபிஷேகம் – 07.06.2017 (Video)
June 8, 2017

நல்லூர் ஶ்ரீ ஷண்முக இராஜ கோபுர புனராவர்த்தன மஹா கலசாபிஷேகம் – 07.06.2017